https://github.com/symfony/symfony/discussions/56143
https://github.com/symfony/symfony/discussions/56144
https://github.com/symfony/symfony/discussions/56146
https://github.com/symfony/symfony/discussions/56147
https://github.com/symfony/symfony/discussions/56148
https://github.com/symfony/symfony/discussions/56150
https://github.com/symfony/symfony/discussions/56151
https://github.com/symfony/symfony/discussions/56152
https://github.com/symfony/symfony/discussions/56153

https://github.com/symfony/symfony/discussions/56314
https://github.com/symfony/symfony/discussions/56315
https://github.com/symfony/symfony/discussions/56316
https://github.com/symfony/symfony/discussions/56317
https://github.com/symfony/symfony/discussions/56318
https://github.com/symfony/symfony/discussions/56319
https://github.com/symfony/symfony/discussions/56320
https://github.com/symfony/symfony/discussions/56321
https://github.com/symfony/symfony/discussions/56322